Lesvoorwaarden

Artikel 1 – Toepassing en wijziging 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen Rijschool Horsman Hardenberg, hierna te noemen ‘rijschool’ en de persoon die in de zin van Wet Rijonderricht Motorvoertuigen les krijgt, hierna te noemen ‘leerling’. 2. Afwijkende voorwaarden zijn van toepassing als deze mondeling zijn meegedeeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 – Inhoudelijk doel van overeenkomst Leerling en rijschool gaan een overeenkomst aan, met als gezamenlijk doel het aanleren van een rijvaardigheidsniveau welke benodigd is om het rijbewijs en de daarvoor verplicht gestelde certificaten voor de gewenste categorie te behalen. Verantwoordelijkheid voor e.e.a. ligt tevens bij de leerling.

Artikel 3 – Verplichtingen rijschool 1. De rijschool zal zorgen dat elke leerling, les krijgt van gediplomeerde en vakkundige rijdocent, welke beschikt over de hiervoor vereiste en geldige documenten. Op elk redelijk verzoek van leerling zullen deze documenten aan leerling worden getoond. 2. De rijschool heeft de morele verplichting, om verkeersgedrag aan te leren, welke zoveel mogelijk de verkeersveiligheid ten goede komt. 3. De rijschool is verplicht, om elke les zoveel mogelijk te benutten, voor het aanleren van het operationele, tactische en strategische rijvaardigheidsniveau en alle daarbij behorende verkeerstaken. Dit geldt ook voor de noodzakelijk lesadministratie, het maken van afspraken en visuele of auditieve voorbeelden van verkeerssituaties. 4. Leerlingen die tijdens praktijklessen tevens een theorieopleiding volgen, gebruiken een deel van de rijlessen voor extra uitleg en tips hierover. 5. De rijschool is verplicht zich te houden aan de afspraken omtrent datum en tijd van de gereserveerde lessen. Veelvuldig verplaatsen van afspraken dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. 6. De rijschool is verplicht enkel gebruik te maken van voertuigen welke zijn voorzien van een dubbele bediening, waarmee minstens koppeling en remsysteem kunnen worden bediend, teneinde om schade te voorkomen. Tevens zijn de lesvoertuigen voorzien van het wettelijk verplichte ‘L’ bord welke duidelijk op het voertuig is aangebracht. Lesovereenkomst Rijschool Horsman Hardenberg Roeterskamp 44 7772 MB Hardenberg Tel: 0621253779 KvK: 62985515

Artikel 4 – Verplichtingen leerling 1. Elke leerling zorgt dat hij/zij voor aanvang van de rijopleiding middels een wettelijk bepaalde identiteitsdocument kan aantonen dat hij/zij de leeftijd van 16,5 jaren heeft bereikt. Bij twijfel aan de echtheid van het document, staat het de rijschool vrij om dit document bij de daartoe bevoegde autoriteiten op geldigheid te (laten) controleren. Tevens zorgt hij/zij ervoor dat dit document elke les ter inzage aan de docent en de daartoe bevoegde autoriteiten getoond kan worden. 2. De leerling zorgt ervoor dat hij/zij minstens 10 minuten voor aanvang van de les, op de afgesproken locatie aanwezig is. 3. De leerling zorgt ervoor dat hij/zij voor aanvang van de les, of tijdens de les, niet onder invloed verkeert van verdovende middelen, zoals drank, soft- en harddrugs of andere middelen die de coördinatie kunnen beïnvloeden. Steekproefsgewijs kan een blaastest worden afgenomen. Indien leerling onder invloed is, is de leerling de prijs voor de gereserveerde les(sen) verschuldigd. 4. De leerling houdt zich aan elke aanwijzing van rijdocent, om de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. 5. De leerling zal nimmer een voertuig besturen zonder dat de rijdocent in de auto aanwezig is. (Dit geldt niet voor particuliere terreinen) 6. De leerling heeft de morele en wettelijke verplichting, om zich zoveel mogelijk aan de vastgestelde snelheden en verkeersregels te houden. In beginsel is de leerling gevrijwaard van alle sancties, door politie of andere bevoegde instantie opgelegd. 7. De leerling is in beginsel niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan het lesvoertuig of voertuigen van derden. 8. Lid 6 en 7 vervallen, wanneer leerling nalatigheid in dezen kan worden verweten.

Artikel 5 – Betalingswijze 1. De leerling betaalt voor aanvang van de les, het verschuldigde bedrag, zoveel mogelijk met gepast geld. Dit tegen ontvangst van een bewijs van kwijting. Voor termijnbetaling kunnen afwijkende regels gelden doch art. 5.4, 5.5 en 5.6 blijven onverminderd van kracht, de leerling verplicht zich een eerste termijnbetaling voor aanvang van praktijklessen te voldoen. 2. Indien mondeling overeengekomen, betaalt leerling de rijles vooruit. 3. Voor aanvraag van examens, dient het verschuldigde examengeld alsmede nog te betalen lessen door leerling te zijn voldaan. 4. Examens, zowel theorie alsmede praktijk kunnen slechts doorgang vinden indien alle (openstaande) les- en/of examen gelden door de leerling zijn voldaan, bij niet tijdige betaling kunnen examens worden opgeschort, de kosten hiervan komen in dit geval ten laste van de leerling. 5. Indien door leerling reeds twee of meerdere lessen niet zijn betaald, kan de rijschool het maken van vervolgafspraken weigeren. Bij niet tijdige betaling worden tevens administratiekosten in rekening gebracht, deze bedragen 15 % van de openstaande posten met een minimum van € 47,50. 6. Indien de leerling na behoorlijke ingebrekestelling nalatig blijft lesgelden dan wel examengelden welke verschuldigd zijn te voldoen, kunnen de lessen worden opgeschort dan wel beëindigd, de dan openstaande lesgelden alsmede de lesgelden en examengelden waarvoor nog geen les is verkregen ofwel nog geen examen is gedaan zijn terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar. Eventuele rechterlijke en buitenrechtelijke kosten komen ten laste van de leerling.

Artikel 6 – Afzeggen reeds afgesproken lessen en examens 1. Reeds afgesproken lessen, dienen door leerling minstens 1 werkdag (24uur) van tevoren telefonisch te worden geannuleerd. Zondagen worden niet beschouwd als werkdag. Indien de annulering niet binnen dit termijn plaatsvindt, is de leerling de lesprijs van de desbetreffende afspraak volledig verschuldigd. 2. Indien de docent voor een gesloten deur staat, doordat een afspraak door leerling is vergeten, of de leerling zich op de verkeerde locatie bevindt, geldt een wachttijd van ca. 10 minuten. Binnen deze tijd kan de leerling zich alsnog naar de genoemde locatie begeven en zijn rijles aanvangen. Indien leerling telefonisch niet bereikbaar is, en na ca. 10 minuten niet op de plaats aanwezig is, vervalt om logistieke redenen het recht op rijles, en is de lesprijs door leerling verschuldigd. 3. Indien leerling wenst een (theorie)examen te verplaatsen of te annuleren, moet dit minstens 4 weken voor de examendatum schriftelijk bekend worden gemaakt. Een SMS-bericht telt hierbij NIET mee. 4. In onderling overleg, vervalt lid 2, indien docent bereid is leerling op een andere locatie op te halen. De reistijd wordt in mindering van de lestijd gebracht. 5. Indien een leerling door eigen redenen de lestijd niet kan uitrijden, is dit voor eigen rekening.

Artikel 7 – Uitval rijles/examen/TTT wegens bijzondere omstandigheden 1. Door extreme weersinvloeden, zoals gladheid, regen, ernstige mist, windkracht e.d. is de rijschool gerechtigd De afspraak te annuleren. De kosten van de les worden niet in rekening gebracht. 2. Door gebreken aan het lesvoertuig, een urgent werkplaatsbezoek van het lesvoertuig, of andere omstandigheden die aan het lesvoertuig gerelateerd zijn, is de rijschool gerechtigd een les te annuleren dan wel voortijdig af te breken. De prijs/tijd compensatie wordt met de leerling verrekend. 3. Indien geen doorgang van een examen plaats kan vinden, wegens mankementen aan het lesvoertuig die niet direct aan leerling te wijten zijn, is de rijschool verplicht de kosten van een nieuw examen en één les te vergoeden. 4. Indien een examen geen doorgang kan vinden door extreme verhindering, of ziekte van de docent, is de rijschool verplicht de kosten van een nieuw examen en één les te vergoeden. 5. Indien een examen geen doorgang kan vinden, wegens het ontbreken, of verlies van geldigheid van vereiste documenten, waar leerling voor verantwoordelijk is, is leerling verplicht de kosten van een nieuw examen zelf te vergoeden. 6. Indien een examen wegens nalatigheid van een leerling niet kan worden gereden, is de leerling verplicht de kosten van een nieuw examen zelf te vergoeden. Denk hierbij aan het niet aanwezig kunnen zijn op de afgesproken tijd en datum. 7. Het CBR is gerechtigd een praktijkexamen vanwege extreme weersinvloeden op te schorten, het examen is dan uitgesteld. Een uitgesteld examen zal dan zo spoedig mogelijk door de rijschool opnieuw worden ingepland, het CBR bepaald de “voorrangsregels” voor deze examens. De rijschool is nimmer verantwoordelijk voor enigerlei schade welke hieruit Voortvloeit of voort kan vloeien. 8. Overal waar examen staat, kan tevens TTT (Tussen Tijdse Toets) worden gelezen.